Dit is een privacyverklaring van Stichting Stadstuinen Leiden, gevestigd te Leiden en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 50209000 (hierna: “Stadstuinen Leiden”). Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Stadstuinen Leiden verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt

Stadstuinen Leiden hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stadstuinen Leiden houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy policy;
 • waarbij de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Stadstuinen Leiden zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 1. Gebruik persoonsgegevens

1.1 Stadstuinen Leiden verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

 1. lid bent van Stadstuinen Leiden;
  b. via e-mail of telefoon contact met ons opneemt;
  c. zich inschrijft voor door Stadstuinen Leiden of derden georganiseerde evenementen;
  d. vrijwilligerswerk voor Stadstuinen Leiden uitvoert;
  e. sponsor of donateur bent van Stadstuinen Leiden;

1.2 Stadstuinen Leiden verzamelt (mogelijk) de volgende gegevens:

 1. persoonsgegevens
 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer vaste lijn en/of mobiel.
 • E-mail
 • Geslacht
 1. met betrekking tot het lidmaatschap
 • Lid vanaf datum
 • Lid tot datum
 1. financiële gegevens
 • IBAN
 • Contributie- en overige doorberekeningen

1.3 Stadstuinen Leiden kan deze gegevens gebruiken

 1. om contact met u op te nemen of te onderhouden
  b. voor het versturen van post
  c. voor het versturen van nieuwsbrieven via post of elektronisch.
  d. voor het versturen van uitnodigingen voor evenementen
  e. voor het bepalen en innen van de contributie
  f. voor het maken van ledenlijsten en lijsten voor tuinbeurten
  g. voor het publiceren van nieuwsberichten op de Stadstuinen Leiden website en nieuwsbrief, alleen naam, leeftijd en foto’s

1.4 Binnen Stadstuinen Leiden kunnen

 1. financiële gegevens waaronder IBAN, betaalde en openstaande rekeningen door bestuur en administrateur worden ingezien
  b. persoonsgegevens waaronder naam, adres, telefoon, e-mail adres worden geraadpleegd of gebruikt door het bestuur en commissie-leden
  c. persoonsgegevens van niet leden waaronder naam, adres, telefoon, e-mail adres worden geraadpleegd of gebruikt door het bestuur en secretariaatmedewerkers.
 2. Informatie, Wijziging en Bezwaar

2.1 Recht op inzage, rectificatie of verwijdering

 1. U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
  b. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

2.2 U kunt contact opnemen met het bestuur van Stadstuinen Leiden via secretaris@stadstuinenleiden.nl voor

 1. meer informatie over de wijze waarop Stadstuinen Leiden persoonsgegevens verwerkt
  b. vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring
  c. inzage in de persoonsgegevens die Stadstuinen Leiden wij met betrekking tot u verwerken
  d. bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Stadstuinen Leiden
  e. bezwaar tegen het gebruik van foto’s op de website van Stadstuinen Leiden waarin je / u herkenbaar of zichtbaar bent
  f. klachten. Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
 2. Beveiliging van uw gegevens

3.1 Stadstuinen Leiden zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

3.2 Stadstuinen Leiden zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

 1. Organisatoren van evenementen

Indien een lid zich heeft ingeschreven voor een evenement dan kunnen de volgende gegevens worden vastgelegd.

 • Naam
 • Telefoonnummer (vaste lijn en/of mobiel)
 • Geslacht
 • E-mailadres

De naam en geslacht kunnen worden door een organisator worden gepubliceerd in deelnemerslijsten en resultaten.

 1. Bewaartermijn van gegevens

5.1 Oud-leden

Stadstuinen Leiden bewaart de gegevens van oud-leden maximaal 1 jaar tenzij er door een oud-lid opdracht is gegeven om de gegevens te verwijderen.

5.3 Derden

Gegevens van oud-leden worden nooit aan derden ter beschikking gesteld.

 1. Stadstuinen Leiden verklaart verder dat

6.1 Wij als stichting onze privacy policy zichtbaar hebben gemaakt op de website van de stichting.

6.2 Wij als stichting in al onze documenten waarin persoonsgegevens staan (lidmaatschap overeenkomst, aanmeldingsformulier, etc.) verwijzen naar onze privacy policy op de website van de stichting.

6.3 Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

6.4 Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 1. Wijzigingen privacyverklaring

7.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd.

 1. Contactinformatie

Voor vragen, opmerkingen, mail naar secretaris@stadstuinenleiden.nl