Tuinreglement Stichting Stadstuinen Leiden

 

 

Aanmelding en inschrijving

 • Gegadigden kunnen zich aanmelden bij de secretaris van de SSL voor een stadstuin in park Matilo
 • Degene die zich hebben opgegeven krijgen, in volgorde van de datum van inschrijving, een tuin toegewezen, inwoners van de wijken Meerburg en Roomburg krijgen hierbij voorrang.
 • Indien er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare tuinen wordt er een wachtlijst opgesteld.
 • Het weigeren van een tuin betekent plaatsing onderaan de wachtlijst.
 • Indien men een tuin krijgt toegewezen, moet aan de financiële bijdrage binnen 14 dagen worden voldaan op rekening van de SSL.
 • Als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, wordt men gebruiker genoemd.

Gebruiksregels

 • Een tuin heeft een oppervlakte van ongeveer 25 of 50 m2 en dient uitsluitend om daarop te tuinieren.
 • De gebruikers zijn verplicht hun tuin goed te onderhouden.
 • Op de tuin mogen geen bomen worden gekweekt, van welk formaat dan ook.
 • Op de tuin mogen geen verharde paden of stenen voorwerpen worden aangebracht.
 • Om vogelleed te voorkomen zijn netten alleen toegestaan als ze nuttig zijn en goed gespannen. In alle andere gevallen kunnen netten door de leden van de tuincommissie worden verwijderd.
 • Permanente stokken of palen  ter ondersteuning van kleinfruit mogen niet hoger zijn dan 1,50 meter.
 • Voor tijdelijke stokken ter begeleiding van éénjarige gewassen geldt deze beperking niet, deze ondersteuning moet wel voor de winter worden opgeruimd.
 • Het telen van aardappelen is niet toegestaan.
 • Op de tuin mogen geen blijvende constructies worden geplaatst zoals gereedschapskisten, kweekbakken of speeltoestellen.
 • Tuinders zijn verplicht mee te werken aan onderhoudswerkzaamheden van het tuincomplex, zoals het knippen van heggen, het maaien van paden en het schoonhouden van de voorzieningen.
 • Tuingrenzen moeten worden vrijgehouden van onkruid en beplanting.
 • Materialen en gereedschappen, die eigendom zijn van de stichting, mogen niet mee worden genomen, maar moeten na gebruik worden schoongemaakt en opgeborgen in de gereedschapsruimte.
 • Tuinafval moet worden meegenomen of op de eigen tuin worden verwerkt.
 • Er mogen geen voorwerpen op de tuin achterblijven.
 • Het gebruik van bestrijdingsmiddelen, gif of andere chemische stoffen is verboden.
 • Het is niet toegestaan om zelf grond te storten.
 • Met uitzondering van de gemeenschappelijke kas, zijn kweekbakken of tunnels van glas of plastics niet toegestaan.
 • Op het tuincomplex mogen geen honden komen.
 • De gemeenschappelijke paden op het complex moeten vrijgehouden worden.
 • Het oogsten van andermans tuin, zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker, is ten strengste verboden.
 • Om de grond gezond te houden wordt zoveel mogelijk wisselteelt toegepast.
 • Commerciële verbouw is niet toegestaan.
 • Aan het eind van elk seizoen moet de tuin onderhoudsvrij achtergelaten worden en losse spullen verwijderd.
 • Men mag ten hoogste 50 cm diep spitten, dit in verband met de archeologische ondergrond.
 • Gebruikers mogen hun tuin alleen overdragen aan de tuincommissie.
 • Alle gebruikers zijn verplicht de reglementen van de SSL en de besluiten van het bestuur stipt op te volgen en zijn volledig aansprakelijk voor de gedragingen van hun gezinsleden en hun bezoekers.
 • Gebruikers zijn verplicht op hun tuin werkzaamheden toe te staan die het bestuur voor instandhouding of verbetering van het complex dan wel aangrenzende tuinen noodzakelijk acht.
 • Bij beëindiging van gebruik dient de tuin schoon te worden opgeleverd, tenzij anders met de SSL is overeengekomen.

 

 Ontzegging van gebruik

De gebruiker kan door de tuincommissie van de tuin worden verwijderd indien hij of zij:

 • Zich schuldig maakt aan wangedrag, waaronder mede is verstaan elke gedraging of handeling die de goede gang van zaken en het vriendschappelijk verkeer tussen de gebruikers onderling verstoort of het aanzien van de SSL schaadt.
 • Bij herhaling ingevolge statuten, reglementen of besluiten van de tuincommissie en/of stichting in gebreke moet worden gesteld.
 • Niet binnen de gestelde termijn van schriftelijke ingebrekestelling aan zijn of haar verplichtingen voldoet.

Ontzegging van gebruik zal niet worden toegepast alvorens:

 • De betrokken gebruiker tenminste twee keer schriftelijk is gewaarschuwd en hij of zij niet binnen 14 dagen na de dagtekening van de laatste waarschuwing daaraan gevolg heeft gegeven.
 • De ontzegging is goedgekeurd door een meerderheid van de tuincommissie.
 • De ontzegging van het gebruik van een tuin dient door het bestuur van de SSL bekrachtigd te worden. De beslissing van het bestuur is bindend.

 

 

 

Tuincommissie

 

 • Worden ingesteld en vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de SSL.
 • De tuincommissie bestaat uit tenminste 3 personen.

 

 

 

Taken en bevoegdheden van tuincommissie

 

 • Aanspreken van gebruikers op niet naleven van tuinreglement
 • Adviseren van het bestuur met betrekking tot ontzegging van het gebruik van de tuin volgens de in het tuinreglement vastgestelde procedure
 • Het opstellen van roosters voor onderhoudswerkzaamheden op het tuincomplex.
 • Begeleiding van algemene werkzaamheden